Nhiều hơn 1 triệu tải …

Kể từ tháng Ba, chúng tôi đã nhận hơn 1 triệu tải ! Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người mà ủng hộ chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm chúng ta có thể để duy trì dịch vụ này miễn phí, không có vấn đề gì !

Chúng tôi hiện cũng trên trang web chip.de, bạn có thể kiểm tra nó chỗ đó ! Và đối với các firefox addon mà bạn cũng có thể muốn sử dụng.

cộng đồng của chúng tôi đang tăng lên từng ngày, nhưng chỉ có một số ít sử dụng các nút chia sẻ … Xin hãy tiếp tục chia sẻ nó trên :

Facebook
Twitter
Google +